Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, który może wpływać na życie wielu osób. W wielu przypadkach alkoholizm może być tak poważny, że potrzebna jest interwencja sądowa. W takich sytuacjach członkowie rodziny chorego mogą złożyć wniosek do sądu okręgowego o ubezwłasnowolnienie alkoholika.

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć najbliższy członek rodziny chorego. Zwykle są to: rodzice, dzieci, współmałżonek, wnuki i rodzeństwo. Wnioskodawcą może być również przedstawiciel ustawowy, a nawet prokurator.

Gdy wniosek zostanie złożony, sąd okręgowy zbada stan alkoholika i zdecyduje, czy jest on w stanie zarządzać swoim życiem. Jeśli sąd uzna, że alkoholik nie jest w stanie zarządzać swoim życiem, zostanie on ubezwłasnowolniony. Ubezwłasnowolnienie oznacza, że osoba ta nie będzie mogła samodzielnie podejmować decyzji dotyczących swojego życia.

Ubezwłasnowolnienie może być czasowe lub trwałe. W przypadku czasowego ubezwłasnowolnienia sąd okręgowy może określić okres, w którym alkoholik będzie pod opieką. Po upływie tego okresu sąd może zdecydować, czy alkoholik jest w stanie samodzielnie zarządzać swoim życiem.

W przypadku trwałego ubezwłasnowolnienia alkoholik pozostaje pod opieką sądu okręgowego do końca życia. W takim przypadku sąd okręgowy może ustanowić opiekuna, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie życiem alkoholika.

AA (Anonimowi Alkoholicy) nie może złożyć wniosku o ubezwłasnowolnienie alkoholika. Jest to zadanie, które musi wykonać członek rodziny chorego lub przedstawiciel ustawowy. AA może jednak pomóc członkom rodziny w złożeniu wniosku i wyjaśnić im, jak postępować w takiej sytuacji. AA może również pomóc alkoholikowi w leczeniu i wspierać go w jego wysiłkach na rzecz trzeźwości.