Zaszycie jest procesem, który może być wykorzystywany do ochrony osób, które są uzależnione od alkoholu. Jest to procedura, która może być wdrożona przez sąd okręgowy, w której alkoholik zostaje ubezwłasnowolniony. Ubezwłasnowolnienie oznacza, że osoba ta nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących swojego życia, zdrowia i majątku.

Wniosek do sądu okręgowego o ubezwłasnowolnienie alkoholika może złożyć najbliższy członek rodziny chorego. Zwykle są to: rodzice, dzieci, współmałżonek, wnuki i rodzeństwo. Wnioskodawcą może być również przedstawiciel ustawowy, a nawet prokurator.

Po złożeniu wniosku, sąd okręgowy przeprowadza postępowanie, w którym ustalane są okoliczności zaszycia. W tym celu sąd może wezwać świadków, zasięgnąć opinii lekarza i przeprowadzić badanie stanu zdrowia alkoholika. Jeśli sąd uzna, że ubezwłasnowolnienie jest konieczne, wydaje postanowienie o zaszyciu.

Po zaszyciu, sąd okręgowy wyznacza opiekuna, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem i zdrowiem ubezwłasnowolnionego. Opiekun ma obowiązek zapewnić alkoholikowi odpowiednią opiekę medyczną i zapobiegać dalszemu używaniu alkoholu.

Ubezwłasnowolnienie alkoholika może trwać do czasu, aż sąd okręgowy uzna, że osoba ta nie jest już zagrożona uzależnieniem od alkoholu. Wtedy sąd może wydać postanowienie o zniesieniu zaszycia.